Coconut Sugar

coconut sugar

เราผลิตน้ำตาลมะพร้าวในรูปเเบบผงจากกรรมวิธีพื้นบ้าน เราได้ทำการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆในการทำน้ำตาล โดยนำความรู้จากภูมิปัญญาการทำน้ำตาลเเบบดั้งเดิมของไทยมาต่อยอดทำเป็นน้ำตาลในรูปผงเเละเม็ด ที่สะดวกในการใช้งาน เก็บรักษาได้นาน โดยคงคุณค่าของน้ำตาลมะพร้าวจากธรรมชาติไว้ได้เช่นเดิม
ปัจจุบันเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าชนิดนี้ในไม่กี่รายของประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *