COCOLIVE ถ่ายทอดเทคนิคการทำสบู่จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสู่กลุ่มเกษตรกร

COCOLIVE มีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากร สอนวิธีการทำสบู่จากน้ำมันมะพร้าววกัดเย็น ให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่รวมตัวกันแปรรูปผลผลิตจากสวนมะพร้าวในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีโอกาสนำประสบการณ์และความรู้กว่า 5 ปีที่ได้สั่งสมมากับการแปรรูปมะพร้าวเป็นสินค้าสบู่ ตลอดจนสินค้าอื่นๆ